“ เมืองอัจฉริยะ ”

Smart City Smart City Smart City
Smart city

“เมืองอัจฉริยะ” หมายความว่า เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ ทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืน

ด้านมิติที่สำคัญในการ


พัฒนาเมืองอัจฉริยะ พัฒนาเมืองอัจฉริยะ
Smart Environment

สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ

เป็นเมืองที่มุ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารจัดการ และติดตามเฝ้าระวัง สิ่งแวดล้อมและสภาวะแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เช่น
การจัดการน้ำ
Water Management
การดูแลสภาพอากาศ
Weather Care
การเฝ้าระวังภัยพิบัติ
เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
Smart Mobility

การเดินทาง และและ ขนส่งอัจฉริยะ

เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มความสะดวก ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Smart Living

การดำรงชีวิต อัจฉริยะ อัจฉริยะ

เป็นเมืองที่มุ่งเน้นให้บริการที่อำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิต

การบริการด้านสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ การเพิ่มความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเฝ้าระวังภัยจากอาชญากรรม และการส่งเสริมให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการดำรงชีวิตที่เหมาะสม

การเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ
การเฝ้าระวังภัยจากอาชญากรรม
การส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวก
Smart Energy

พลังงานอัจฉริยะ

เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเมือง หรือใช้พลังงานทางเลือกอันเป็นพลังงานสะอาด (Renewable Energy) เช่น เชื้อเพลงชีวมวล ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และไฟฟ้าจากพลังงาน อื่นๆ เป็นต้น

Smart People

พลเมืองอัจฉริยะ

Smart People Smart People

เป็นเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาพลเมืองให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้นอกระบบ รวมถึงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายทางสังคม

Smart Economy

เศรษฐกิจอัจฉริยะ

เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ สร้างให้เกิดความเชื่อมโยงและความร่วมมือทางธุรกิจ และประยุกต์ใช้นวัตกรรม ในการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจ เช่น เมืองเกษตรอัจฉริยะ เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ เป็นต้น

Smart Economy focus on efficiency and agility in business operations.

To create connections and business cooperation and apply innovation in the development to change the business.

Smart Governance

การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ

มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทำให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
การเข้าถึงบริการภาครัฐ
80%
ความสะดวก รวดเร็ว
95%
การมีส่วนร่วมของประชาชน
75%

บริการแนะนำ

Services Reccommance
Big Database / Artificial Intelligence (AI)

ระบบฐานข้อมูลกลางของภาครัฐและจังหวัด / ปัญญาประดิษฐ์ (Ai)

See more
Smart City Mobile Application

พัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นบริการประชาชนแบบ One Stop Service

See more
ระบบการจราจร / การขนส่ง อัจฉริยะ

Traffic and Transportation Systems.

See more
Mobile Apps Tourism บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว

Mobile Tourism Apps that serves citizens and tourists.

See more