ระบบทรัพยากรบุคคล

Human Resource Management System
สามารถสแกนลายนิ้วมือเพื่อลงเวลาปฏิบัติงานได้
การลงเวลาปฏิบัติงาน
Time Attendence
การลงเวลาปฏิบัติงาน

สามารถสแกนลายนิ้วมือเพื่อลงเวลาปฏิบัติงานได้ และยิ่งไปกว่านั้นระบบสามาถสแกนใบหน้าเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันในถานการณ์โควิด-19 (Covid-19)

การจัดการข้อมูลประวัติบุคคล เจ้าหน้าที่/พนักงาน

• สามารถจัดการประวัติพนักงานได้

• สามารถติดตามประวัติการดำรงตำแหน่งได้

• สามารถบันทึกประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้

• สามารถตรวจสอบประวัติโทษทางวินัยได้

จัดการผังโครงสร้างองค์กรได้
จัดการผังโครงสร้างองค์กรได้

ระบบสามารถจัดการสร้าง และแก้ไขแผนผังองค์กรได้ตามความต้องการ และยังสามารถจัดการข้อมูลการโอน/ ย้าย/ ลาออกได้

การลาและอนุมัติผ่านระบบ
  • ลาพักร้อน
  • ลาป่วย
  • ลากิจ
  • ลาคลอดบุตร
  • ลาอุปสมบท
  • ลาศึกษาต่อ